Việt Nam ủng hộ những nỗ lực cải tổ hệ thống phát triển Liên hợp quốc

10%