Thủ tướng yêu cầu không vì chống tham nhũng mà trì trệ trong hành động

10%