Thủ tướng yêu cầu các trưởng ngành và địa phương cần thiết thực trong công việc

10%