Thủ tướng tiếp Quyền Tổng Thư ký Đảng Dân chủ tự do Nhật Bản

10%