Thủ tướng tiếp đoàn Ủy ban Nghề cá, Nghị viện châu Âu

10%