Thủ tướng tiếp các nhà đầu tư dự án Liên hợp Lọc hóa dầu Nghi Sơn

10%