Thủ tướng tiếp Bộ trưởng Ngoại giao và Hợp tác Timor Leste

10%