Thủ tướng tiếp Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Phủ Thủ tướng Lào

10%