Thủ tướng tiếp Bộ trưởng Bộ Môi trường Kinh doanh, Thương mại và Doanh nghiệp Rumania

10%