Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp bộ trưởng Quốc phòng Lào

Hoạt động

10%