Các bộ, ngành, địa phương cần thúc đẩy mạnh mẽ quá trình tăng trưởng

10%