Bộ trưởng TTTT Nguyễn Mạnh Hùng: 100 triệu thông tin bằng tiếng Việt trên mạng xã hội mỗi ngày

10%