Phi công Việt Nam biểu diễn SU 30MK2 như những nghệ nhân

10%