Đàn gà biết bay đông như châu chấu - Chickens can fly

10%