Thủ tướng tiếp Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Phủ Thủ tướng Lào

Hoạt động

10%