Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp bộ trưởng Quốc phòng Lào

10%