Thủ tướng chủ trì phiên họp thứ nhất Ủy ban Quốc gia về Chính phủ điện tử

10%