Các bộ, ngành và địa phương phải cải cách hơn nữa

10%