Không được để thiếu điện trong trung và dài hạn

10%