Thủ tướng Nguyễn XUân Phúc ký thỏa thuận hợp tác giữa Việt nam và diễn đàn kinh tế thế giới

10%