Bộ kế hoạch và đầu tư phải là kiến trúc sư trưởng

Hoạt động

10%