Bộ kế hoạch và đầu tư phải là kiến trúc sư trưởng

10%